65: Biz Oy Kullanmaya Delil Getiriyormuyuz?
-A A+A

65: Biz Oy Kullanmaya Delil Getiriyormuyuz?

SORU
Sizin hakkınızda oy kullanmaya delil getiriyor diyorlar belli şartlarda doğrumu doğruysa deliliniz nedir?
CEVAP

Hamd Allah’a mahsustur.

Hayır, ben oy kullanmaya delil getirmiyorum ve ikrah hali müstesna hiçbir durumda caiz olduğunu da söylemiyorum. Kimin böyle bir iddiası varsa ispat etsin.

Bu cahillerin böyle bir zanna kapılmaların sebebi bir şeye cevaz vermekle, hükmün faile inzal edilmesine mevcut manilerin ispat edilmesini ayırt edememeleridir.

Sana bir misal vereyim. Farz edelim bir kişi Kuran olduğu belli olan bir kitabı ayaklarıyla çiğnese. Bu fiil küfürdür, insanı kayıtsız şartsız İslam milletinden ihraç eder deriz. Ancak mecnun, kör ve buna benzer özür sahipleri veya ikrah altında olan bu hükümden istisna edilir.

Lakin bu kitabın dışından Kuran olduğu belli değilse o zaman bu fiil küfürdür lakin üstüne basan kişinin bu kitabın Kuran olduğunu biliyor muydu, bilmiyor muydu? Bunu tahkik etmemiz lazımdır deriz.

Şimdi misal verdiğim durumda fiilin hükmünü ispat ettik lakin hükmün failine inzal edilmesine mani var dedik. Bu durumda mani yaptığı şeyi kasıtlı mı yaptı, yoksa onu herhangi bir kitap mı zannediyordu olmasıdır.

Bu tahkikin ardından maninin kalkmasıyla hüküm vaki olur. Yani ya bilerek yaptı. Bu durumda istitabesiz tekfir edilir. Veyahut sıradan bir kitap zannediyordu. Bu durumda tekfir edilmez.

Şimdi bu sözlerimden birileri Kuran’ı çiğnemeye cevaz verdiğimi çıkarıyorsa Allah ıslah etsin derim.

Türkiye’de demokratik seçimlerde oy verenlerin hali de verdiğim bu misale benzerdir.

Hâkim olma ve hüküm koyma salahiyetini Allah’tan başkası için iddia etmek ittifak-i ulema ile şirk billâh’tır.

Lakin oy vermek zorunlu olarak hâkimiyeti Allah’tan başka için iddia etmek midir?

Derim ki: Hayır! Oy kullanma eylemi ile hâkimiyeti Allah’tan başkası için iddia etmek arasında masum semavi nasslar (Kur’an ve Sünnet) doğrudan ve zorunlu bir ilişki kurmamıştır.

Ehli Sünnet’e göre hüküm ya fiile veya kasta terettüp eder. Daha doğrusu, aslında her hüküm kasta terettüp eder. Ancak bazı fiiller vardır zorunlu ve apaçık kastı tabir ederler. Ve bazıları vardır böyle değildir.

Mesela Allah (celle ve âlâ)’ya, Rasûlü (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’e veya İslam’a küfredenin kastına bakılmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü fiili kastını apaçık ve zorunlu olarak ortaya koymaktadır. Veya namazı terk edenin de kastına bakmaya ihtiyaç yoktur. Zira sahih nasslar onun kastında inkârın varlığını ispat etmektedir.

Bunun gibi hüküm koyma yetkisini Allah (celle ve âlâ)’dan başkası için iddia etmek kastın muteber olmadığı bir eylemdir. Bunu şu cevapta izah etmeye çalıştım. Oraya müracaat edebilirsin:

#290

Lakin oy verme eylemi kendi zatında kastı apaçık ve zorunlu olarak ortaya koymadığı gibi zorunlu fiil kasıt ilişkisi sahih nasslar tarafından da beyan edilmemiştir.

Zira birincisi: Oy kullanmanın hükmü şeri nasslarda tasrih edilmemiştir.

İkincisi: Oy kullanmanın hükmü hakkında ilme nispet edilenler tarafından bir kapalılık oluşturulmuştur.

Üçüncüsü: Oy kullanılacak şahısların hakkında kapalılık vardır.

Bu durum Türkiye vakıasında oy kullanmayı hafi (kapalı) mevzulardan yapıyor.

Binaen aleyh dinde kati surette beyan edilmemiş mevzular için geçerli olan maniler oy kullanma mevzusunda da manidir.

Ama her vakıa aynı değildir. Bazı vakıalar bazı manilere kabildir. Ve bazıları da değildir. Hangi maniler hangi ölçüde Türkiye vakıası için geçerlidir veya değildir? Bunu şeri hükme ve şeri hükmü vakıaya inzal etmeye ehil olanlar takdir eder.

Âcizane kanaatime göre Türkiye vakıasında şu maniler işleyebilir:

Bir: Tevil. İki zararın veya iki şerrin daha hafifi tercih edilmesi gerekir gibi fıkhı kaidelerin işletilmesi gibi veya “İslam ehlinin umumi maslahatını korumak için” gibi teviller.

İki: Taklid. İstiftânın (fetva sormanın) şeran caiz olduğu ilim ehlini taklid etmek. Bu yabancı veya yerli bir ilim ehli olabilir. Yabancı olduğu takdirde vakıalarda ihtilaftan kaynaklanan kapalılıkta mani olabilir.

Üç: Murcie tarafından tahrif edilmiş olan muharref iman mefhumundan kaynaklanan yanlış tasavvur. Amel iman değildir veya maslahat için küfür izhar etmek caizdir gibi görüşlerin sahibi olan murcie ilim ehlinin oluşturduğu kapalılık gibi.

Dört: Sırf iktisadi, sosyal veya idari vb. bir maslahattan ötürü oy kullanmakta mani olabilir.

Beş: Cehalet. Hükümde ve vakıada şeran muteber bir cehalette mani olabilir.

Bundan sonra, Türkiye’de demokratik seçimlerde oy kullananları iki kısımda değerlendirebiliriz:

Birinci kısım: Laiklik, Liberalizm, Komünizm, Demokrasi veya Kemalizm gibi İslam’dan gayri dinlerin hâkimiyeti için oy kullananlar.

İkinci kısım: İslam’ın hâkimiyeti için veya sosyal, iktisadi, idari bir maslahattan ötürü oy kullananlar.

Birinci kısımdan olanlar ister oy kullansınlar ister kullanmasınlar kâfirdirler.

İkinci kısımdan olanlara gelince yine iki kısımdırlar:

Bir: Seçime katılan hiziplerin (AKP, SP, CHP, HDP, MHP ve Türkiye vakıasında seçime katılan diğer hizipler) esas ve asıllarını (Parti programını, yol haritasını, hedeflerini vs.) tasdik ve ikrar edenler. Bu kısımdan olanlar tasdik ettikleri ve destekledikleri hizbin hükmüne tabidirler. Türkiye vakıasında ise tüm hizipler küfür hizipleridir. Binaen aleyh bu kısım oy kullananlar da kâfirdirler.

İki: Mevcut tağutu ve tağuti yönetim sistemini inkâr edenler, seçime katılan hizipleri (CHP, HDP, MHP, AKP, SP vs.) ve destekçilerini inkâr edenler lakin zannına göre İslam’ın hâkimiyeti için veya iktisadi, sosyal vb. maslahatlardan dolayı oy kullananlar. Bu kesimden olan oy kullananlar için maniler işleyebilir.

Şöyle ki kanun koyma yetkisini Allah’tan başkası için kabul etmeyen, kabul edenlere de tabii olmayan, onları ve izledikleri yollarını inkâr eden birisi yukarıda zikri geçen sebeplerden (yukarıda zikri geçen maniler) ötürü oy kullanırsa o zaman bu durum Türkiye de oy kullanmak için ispat ettiğimiz mutlak şirk ve küfür hükmünü bu kişiye inzal etmeye mani olur.

Her bir maninin, hükmü sual edilen muayyen kişi için muteber midir değil midir bu ilim ehlinden tahkik edilmesi lazımdır. Tahkik ve teybinden sonra mani kalkarsa hüküm vaki olur.

Şimdi oy kullanan için manilerin işlediğini ispat ettiğim için oy kullanmaya cevaz mı vermiş oldum. Bu hangi cümlede geçiyor veya hangi ifademden çıkardılar? Bunu söyleyenin sadece dini bozuk değil bilakis aklı da kıttır.

Oy kullanmanın hükmü üçün şu cevaba da müracaat edebilirsin:

#287

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Akide, OyKullanmak, Fetva